1. ดูจาก รหัสรถยนต์ ที่ท่านได้รับจากอีเมล์
2. จากการเปิดเข้าไปดูในรายละเอียดรถยนต์คันนั้น ๆ ดังภาพด้านล่าง